Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych – ogólna klauzula informacyjna dla pacjenta

 Szanowni Państwo!

Realizując obowiązek legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

 1. Administratorem Danych jest NZOZ „SYNTONIA” ul. Cyprysowa 2f/9,10, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 586-211-37-85

 2.  Powołany został Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@pzpsyntonia.pl ). Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.

 3.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku działalnością leczniczą dla zapewnienia opieki zdrowotnej oraz dla celów sprawozdawczości i rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi upoważnionymi podmiotami na podstawie: – ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1318) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069); – ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160), – ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1845.) oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych

 5. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to następujące, autonomiczne przesłanki: przetwarzanie dane szczególnych kategorii zgodnie z art. 9 ust 2 RODO, w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami                i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa, zgodnie art. 9 ust 2 lit h RODO; przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c RODO; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO; przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO; Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych jest przekazana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 6. Pani/Pana dane osobowe, w zależności od ich rodzaju, będą przetwarzane przez okres wynikający ze szczegółowych przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna przechowywana jest standardowo przez 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami przewidzianymi w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 art. w/w ustawy. Po upływie okresów o których mowa w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2018 r., poz. 217) stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  a. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych danych w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych i służbowych,

  b. podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia, w szczególności podmioty zewnętrzne wspierające w realizacji świadczeń zdrowotnych (lekarze na umowach cywilnoprawnych, firmy serwisujące systemy teleinformatyczne i urządzenia diagnostyczne, podmioty świadczące usługi transportu medycznego oraz wykonujące niektóre badania diagnostyczne,

  c. instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji przez nas świadczeń zdrowotnych. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chce Pan/Pani podać swoich danych osobowych to nie będziemy mogli, poza przypadkami nagłymi zagrożenia życia i zdrowia, zrealizować świadczenia zdrowotnego.

Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SYNTONIA”.