Rejestracja

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie.

Na wizytę u psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od psychiatry świadczącego usługi w systemie ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestrować można się osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-18:00.

Zgodnie z wymogami NFZ, rejestrując się na pierwszą wizytę należy podać imię i nazwisko, pesel i adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym. Pacjenci są rejestrowani na kolejkę oczekujących, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pacjenci zgłaszający się do naszej placówki powinni posiadać ze sobą dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

Ubezpieczenie pacjentów w dniu wizyty jest sprawdzane w systemie elektronicznym NFZ w celu potwierdzenia uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

W PRZYPADKU BRAKU POTWIERDZENIA UBEZPIECZENIA, PACJENT MA OBOWIĄZEK OKAZAĆ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UBEZPIECZENIE LUB PODPISAĆ OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM. OSOBA NIE OBJĘTA UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZYJĘTA W RAMACH ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH PRZEZ NFZ.

Koszt wizyty nierefundowanej przez NFZ wynosi:

Konsultacja psychiatryczna pierwszorazowa 200 zł 

Kolejna konsultacja 100 zł

Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

Informujmy, że zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1510 ze zm.) prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (na podstawie art. 24 i 47c) mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych
  i okresu powojennego, o których mowa w art.1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
  i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255),
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pacjenci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej.