Regulamin

REGULAMIN

CAŁOŚCIOWEGO KURSU PSYCHOTERAPII Z PSYCHODRAMĄ

przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

atestowanego przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Organizator kursu:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ” Syntonia” w Pruszczu Gdańskim i Oddział Dzienny „Animus” w Gdyni

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału w CAŁOŚCIOWYM KURSIE PSYCHOTERAPII Z PSYCHODRAMĄ, obejmującym 10 semestrów, organizowanym przez NZOZ” Syntonia” w Pruszczu Gdańskim i Oddział Dzienny „Animus” w Gdyni, zwanym dalej Kursem.

 2. Kurs jest szkoleniem podyplomowym, trwającym minimum pięć lat. Program Kursu jest atestowany przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 3. W Kursie mogą uczestniczyć osoby posiadające tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii. Zalecane jest, aby kandydaci posiadali roczną praktyką w placówkach i instytucjach, w których stosuje się psychoterapię. Osoby, które nie praktykują psychoterapii zobowiązane są najpóźniej do końca II roku Kursu podjąć praktykę w ośrodku lub instytucji stosującej psychoterapię.

 4. Osoby uczestniczące w Kursie zwane są dalej Uczestnikami.

§ 2

Program Kursu

 1. Program Kursu jest autorskim projektem NZOZ ”Syntonia” w Pruszczu Gdańskim i Oddziału Dziennego „Animus” w Gdyni i jako taki został uznany za zgodny z wymogami Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Może on ulec zmianie w czasie trwania Kursu, jeśli zmienią się polskie uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu psychoterapeuty lub wytyczne Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP w tym względzie.

 2. Program kursu obejmuje wymaganą przez Sekcję Naukowej Psychoterapii PTP ilość godzin szkolenia, w tym godzin terapii własnej.

 3. Kurs nie obejmuje 50 godzin superwizji (ze 150 wymaganych przed egzaminem certyfikacyjnym) oraz 360 godzin stażu klinicznego (odbywanego poza stałym miejscem pracy). Staż powinien odbyć się w placówkach zgodnie z wytycznymi Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP i jest koniecznym warunkiem do uzyskania certyfikatu. Koszty stażu klinicznego nie są uwzględnione w opłatach jakie ponosi uczestnik w ramach realizacji Kursu.

 4. Szczegółowy program Kursu przedstawiany jest uczestnikom na pierwszych zajęciach pierwszego roku. Określa on także warunki zaliczenia poszczególnych etapów szkolenia. Ramowy program Kursu jest udostępniony na stronie internetowej www.pzpsyntonia.pl .

 5. Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian w programie Kursu z przyczyn od niego niezależnych, w tym z przyczyn losowych.

 6. Materiały na zajęcia są przekazywane uczestnikom w wersji elektronicznej. Wszystkie materiały są objęte prawami autorskimi i mogą być używane wyłącznie zgodnie z zasadami prawa autorskiego do użytku własnego uczestników szkolenia.

§ 3

Warunki udziału w Kursie

 1. Warunkami udziału w Kursie są:

 1. udokumentowane wykształcenie i doświadczenie kliniczne zgodnie z § 1 ust. 3,

 2. zgłoszenie swego uczestnictwa Organizatorowi poprzez pocztę elektroniczną – ankieta zgłoszeniowa dostępna na http://pzpsyntonia.pl/zgloszenia ,

 3. uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora poprzez pocztę elektroniczną ,

 4. osobisty udział (po wniesieniu wymaganej opłaty) w rozmowie kwalifikacyjnej,

 5. po zakwalifikowaniu na Kurs podpisanie umowy uczestnictwa w Kursie,

 6. terminowe uiszczenie pierwszej wpłaty zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 1. Liczba uczestników Kursu jest ograniczona, wobec czego o wpisie na listę uczestników Kursu decyduje kolejność uiszczenia wpłaty, o której mowa poniżej w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu przez Uczestników, którzy przeszli wcześniej pomyślnie rekrutację. Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu listy Uczestników Kursu, będą umieszczone na liście rezerwowej.

 2. Realizacja Kursu jest uzależniona od minimalnej liczby Uczestników dla każdego naboru wobec czego Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcie w czasie momentu rozpoczęcia Kursu lub jego odwołania z powodu niewystarczającej liczby Uczestników.

 3. Organizator zastrzega sobie również prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia lub ewentualne odwołanie Kursu w przypadku, gdy liczba Uczestników zmniejszy się do poziomu poniżej minimum, o którym mowa § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

 4. Organizator zakłada również możliwość zwiększenia opłat związanych z udziałem w Kursie, w trakcie jego trwania, gdy liczba Uczestników zmniejszy się do poziomu poniżej minimalnej, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

§ 4

Opłaty za udział w Kursie

 1. Opłata roczna za udział w I, II, III roku Kursu wynosi 6000 PLN. Opłata roczna za IV i V rok Kursu wynosi 6500 PLN. Wymienione kwoty obejmują realizację programu podczas 10 Zjazdów składających się z 2 lub 3 dni zajęć. Koszty podróży na miejsce Zjazdów oraz inne koszty z tym związane (np. opłaty za parking, koszty zakwaterowania i wyżywienia na czas trwania Zjazdów) Uczestnicy Zjazdów ponoszą we własnym zakresie. Organizator Kursu zastrzega możliwość rewaloryzacji opłat rocznych za Kurs do wysokości nie większej niż odpowiadające rocznemu wskaźnikowi inflacji GUS.

 2. Kwoty, o których jest mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, są płatna przelewem :

 1. dla I do III roku w 2 ratach po 3000 PLN lub 4 ratach po 1500 PLN zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie z Uczestnikiem,

 2. dla IV do V roku w 2 ratach po 3250 PLN lub 4 ratach po 1625 PLN zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie z Uczestnikiem.

 1. W sytuacji odwołania Kursu przez Organizatora z przyczyn opisanych w § 3 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu dokonane przez Uczestników Kursu wpłaty podlegają zwrotowi za nieprzeprowadzone Zjazdy. W sytuacji opisanej w § 3 ust. 5 w przypadku braku akceptacji nowych warunków Uczestnik również otrzymuje zwrot kwoty za nieodbyte Zjazdy.

 2. W ramach 5-letniego programu opłaty obejmują 400 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych, 280 godzin dydaktycznych zajęć ćwiczeniowo – warsztatowych, 320 godzin dydaktycznych grupowego treningu/terapii własnej (psychodrama, genogram, grupa Balinta) oraz 100 godzin dydaktycznych superwizji grupowej.

 3. Nieobecność nie zwalnia z obowiązku opłacenia Zjazdu. Opłacony a nieodbyty Zjazd można bez dodatkowej opłaty uzupełnić w toku kolejnej edycji Kursu.

 4. Nieuiszczenie w terminie którejkolwiek z rat uprawnia Organizatora do zawieszenia danej osoby w prawach Uczestnika Kursu do czasu uregulowania wymaganej należności. W sytuacji braku wpłaty dwóch kolejnych rat Uczestnik zostaje usunięty z listy Uczestników Kursu.

 5. Rezygnacja z uczestnictwa w Kursie w trakcie jego trwania wymaga formy pisemnej. Organizator zwraca osobie rezygnującej kwotę wpłaconą za Zjazdy po dacie rezygnacji. Na pisemny wniosek Uczestnika do Kierownika Kursu istnieje możliwość uzyskania czasowego zawieszenia udziału w Kursie. Uczestnik może kontynuować Kursu w kolejnej jego edycji. W takim przypadku kwota wpłacona, a przypadająca na część Kursu po dacie rozpoczęcia zawieszenia może zostać zaliczona na poczet kolejnej edycji Kursu.

 6. Płatności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. Za dzień dokonania wpłaty będzie uważany dzień uznania na rachunku bankowym Organizatora.

 7. Organizator wystawia rachunek zgodnie z danymi wpłacającego (zleceniodawcy) wynikającymi z potwierdzenia przelewu.

§ 5

Zasady zaliczenia Kursu

 1. Obecność na poszczególnych Zjazdach jest obowiązkowa ze względu na ich praktyczny i warsztatowy charakter. Zaliczana następuje na podstawie osobiście złożonego podpisu przez Uczestnika na liście obecności oraz potwierdzeniu przez osobę prowadzącą zajęcia. W przypadku stwierdzenia przez osobę prowadzącą zajęcia znacznego spóźnienia Uczestnika lub przedwczesnego opuszczenia przez niego zajęć, zaliczeniu podlega jedynie rzeczywista obecność danego dnia szkoleniowego.

 2. W przypadku nieobecności Zjazd należy (bez dodatkowych kosztów) uzupełnić w toku kolejnej edycji Kursu. Nieobecność na Zjeździe, nie poprzedzona rezygnacją z uczestnictwa, nie zwalnia z obowiązku opłacenia tego Zjazdu. Nie dotyczy to zajęć z psychodramy – jeśli Uczestnik będzie chciał w przyszłości ukończyć całościowe szkolenie i otrzymać certyfikat asystenta psychodramy – dopuszczalna jest nieobecność na 12 godzinach dydaktycznych w całym szkoleniu. Jeśli Uczestnik opuści więcej godzin to należy je odrobić w Polskim Instytucie Psychodramy (wiąże się to z dodatkową opłatą ). Jeśli Uczestnik chce mieć zaliczoną psychodramę wyłącznie jako doświadczenie własne to może bez odrabiania opuścić 30 godzin dydaktycznych w trakcie całego szkolenia. Niezbędne godziny doświadczenia własnego należy w takim przypadku uzupełnić poza Kursem na koszt własny.

 3. Uzupełnienie nieobecnych godzin przy częściowej nieobecności na Zjeździe również jest możliwe w trakcie kolejnej edycji kursu (po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia) bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

 4. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość innych, akceptowanych przez Kierownika i prowadzącego form odrobienia opuszczonych zajęć.

 5. Warunki zaliczenie Kursu:

 1. po II roku na podstawie wymaganej obecności na zajęciach oraz ustnego zaliczenia u prowadzącego wyznaczonego przez Kierownika Kursu,

 2. podczas III lub IV roku poprzez zaliczenie przez Superwizora opisu przypadku przedstawionego na zajęciach superwizji grupowej,

 3. całościowe zaliczenie kursu odbywa się na podstawie obecności oraz przygotowanego opisu psychoterapii prowadzonej przez Uczestnika. Zaliczenie przeprowadza Kierownik Kursu lub upoważniony przez niego członek zespołu dydaktycznego.

 1. Uczestnik zostaje usunięty z listy Uczestników Kursu w sytuacji:

 1. braku wpłaty dwóch kolejnych rat,

 2. pisemnej rezygnacji z uczestnictwa,

 3. zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie zawodu psychoterapeuty,

 4. poważnego naruszenia zasad etycznych.

§ 7

Postanowienia różne i końcowe

 1. Uczestnicy Kursu są zobowiązani do przynależności do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego od momentu rozpoczęcia Kursu.

 2. Niniejszy Regulamin stanowi Załącznik do Umowy Uczestnictwa.

 3. W zakresie nieuregulowanym w umowie uczestnictwa pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Kursu mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.